Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Om InnoMera

Vi vill underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Människor som skrattar

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Vi har kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång väg kvar att gå. 

Målet är att alla länsinvånare, oavsett funktionsvariation eller ålder, ska få bo i tillgängliga boendemiljöer med stöd av behovsanpassad välfärdsteknik. Därför utvecklar Region Örebro län, tillsammans med fem kommuner, en användardriven testbädd för att fler ska känna sig trygga, självständiga och aktiva.

I stället för att varje kommun ska lösa sina utmaningar på egen hand samverkar vi för att möta och lösa gemensamma utmaningar. Tillsammans ser vi till att din och min pappa, mamma, syster, morfar, vän eller granne ska kunna leva ett bra liv. Nu och i framtiden.  

Vad är en testbädd?

En testbädd är en plattform som samlar den kunskap som är relevant för att lösa utmaningar i kommunerna, när det gäller utveckling av välfärdsteknik som gynnar individen, samhället och näringslivet i Örebro län. 

Med hjälp av testbädden kommer flera olika aktörer i länet att samverka när det är dags att utveckla, testa och införa ny teknik eller nya arbetssätt. På så sätt kan företag i länet utveckla produkter som vi kan testa i rätt miljö, med rätt personer.

Projektet kommer att pågå mellan år 2021-2024.

Logotyper från sex kommuner: Region Örebro län, Örebro kommun, Askersunds kommun, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun

Syftet med projektet är att utveckla en regional testbädd som ska vara en samverkansplattform mellan kommuner, forskning och näringsliv. Kommunerna i länet är i behov av att (på ett innovativt och kvalitativt sätt) digitalisera sina verksamheter för att möta den demografiska utmaningen.

Projektet drivs som ett samverkansprojekt där Regional utveckling är projektägare och medverkande kommuner är Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Ljusnarsberg och Örebro. 

Vi har även två refensgrupper som är kopplade till projektet: 

  1. Representanter från minst fyra brukarorganisationer (funktionsrättsorganisationer, pensionärsorganisationer och adekvata intresseorganisationer) 

  2. Representanter från intresserade fastighetsbolag som bygger fastigheter med fokus på äldre och funktionsnedsattas behov. 

Det övergripande målet är att alla invånare, oavsett funktionsvariation och ålder, ska kunna leva självständiga och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer med stöd av välfärdstekniktjänster. Vi når målet genom att driva en innovativ utveckling via den regionala testbädden. 

Projektmålet är att upparbeta testbädden med en stöd- och samverkansstruktur som ökar olika aktörers förmåga att testa välfärdsteknik och nya arbetssätt. Testbädden bidrar också till en ökad kunskap om e-hälsa och välfärdstjänster utifrån juridik, inköp och avtal, lönsamhet, etik, utvärdering och struktur för införande. 

Delmål och aktiviteter

  • Formalisera en struktur och organisation för testbädden
  • Design och utveckling av testbäddsmodell för välfärdsteknik
  • Genomförande av tester i testbäddens testmiljöer där kommunala verksamheter, invånare, forskare och näringslivsaktörer samskapar kring välfärdsteknik
  • Sprida erfarenheter av tester samt tydliggöra för företag och innovationer vilka behov av välfärdsteknik som finns

I Örebro län finns sedan 2013 ”Testbädd Smarta äldre” – numera ”Testbädd äldre och funktionsnedsatta”. Syftet med testbädden är att stödja utveckling och implementering av lösningar och innovationer som bidrar till äldres och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet. 

När testbädden permanentades i februari 2017 tillkom ett uppdrag att involvera övriga kommuner i testbädden – ett omfattande och komplext arbete eftersom förutsättningarna i länets kommuner varierar både storleksmässigt, organisatoriskt, resursmässigt, kompetensmässigt och kulturellt. 2019 genomförde SWECO, på uppdrag av Välfärd och folkhälsa, en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för en testbädd i samverkan inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (se rapporter nedan). Resultatet av förstudien har legat till grund för ett erbjudande till länets kommuner att ingå i en regional testbädd. Sex av länets kommuner har valt att delta i projektet som planeras starta 1 september 2021 och pågå i tre år.

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional testbädd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2023