Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Ökad brandrisk för personer med psykisk ohälsa

Hur kan vi minska antalet bränder hos personer med psykisk ohälsa?

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar är överrepresenterade i den statistiken. Även för vissa personer med psykisk ohälsa finns det en förhöjd brandrisk, det kan exempelvis bero på rökning inomhus och missbruk. 

Personer med psykisk ohälsa (som har en förhöjd brandrisk) kan ha svårare att hitta ett eget boende. Det skapar en problemkedja som kan leda till ytterligare utanförskap. 

Med det här testet ville Örebro kommun hitta en lösning som kunde rädda både testpersonernas liv och fastigheterna från bränder.

- I framtiden kommer flera personer med funktionsnedsättningar bo i egna privata bostäder. Ansvaret för brandskyddet behöver därför ses över, så att vi tillsammans kan förhindra bostadsbränder, menar Annette Gustafsson, testbäddsledare från Örebro kommun. 

Lösning som testades

En mobil boendesprinkler med inbyggd IoT-lösning. Sprinklern sprider en tunn vattendimma för att förhindra den farliga röken. IoT-lösningen innebär att tekniken har en inbyggd funktion som automatiskt kommunicerar med användaren, när tekniken exempelvis har behov av service. 

Genomförande

Under en tremånaders-period fick fyra bostäder som uttalats som högriskadresser (i socialpsykiatrin) testa den mobila boendesprinklern. 

Testet gick ut på att mäta installationstid och jämföra funktionerna mellan en flyttbar och en fast boendesprinkler. I två workshoppar utvärderade personalen funktionerna.

Resultat och lärdomar

Efter att ha utfört testet kunde testledarna konstatera att den mobila boendesprinklern uppfyllde kravet på flexibilitet och en högre säkerhet, när det gäller den tekniska funktionen. Produkten kunde med enkelhet flyttas för att kunna återanvändas. Det hade inte varit möjligt med en fast installation. 

Under testet hittade Örebro kommun även flera bifynd som resulterade i att de valde att se över brandskyddsarbetet i sin helhet. 

Tidsperiod och omfattning

Testet pågick i tre månader, under december 2019 till februari 2020. 

Illustration över ett hem med en säng, en tv, en fåtölj och ett kök. Till vänster om sängen sitter boendesprinklern och ser ut att spruta ut vattendimma.

Annette Gustafsson

Innovationsledare Örebro kommun

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 oktober 2022