Testbädden InnoMera får näringslivet, civilsamhället, akademin och kommuner att dela kunskaper och för att utveckla välfärdsteknik.

Region Örebro län Region Örebro län

Tematräff: Erfarenheter från Tjörns kommun och Abilia

Publicerad: 2022-12-13 09:34

Hur kan vi förbättra för individer, personal och verksamheter inom omsorgen? Under den här tematräffen fick vi lyssna till Tjörns kommun och Abilia. De delade med sig av olika lärdomar och erfarenheter kring välfärdsteknik som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar, samt införandet av dessa.

Två personer sitter på en parkbänk och skrattar

Linda Björk från Abilia menar att kognitionshjälpmedel kompenserar och gör det abstrakta mer konkret, synliggör tiden och aktiviteter, ger struktur, påminner, initierar aktiviteter, finns till som en guide och kan fungera som en slags dagbok. Det ger förutsägbarhet, klarhet och struktur i vardagen. Och genom att stötta med rätt förhållningssätt, anpassningar i miljön och välfungerande välfärdsteknik kan vi hjälpa individer att känna trygghet, ökad delaktighet och självständighet.

Abilias lärdomar av att införa välfärdsteknik inom LSS-verksamheter

Linda berättar att de har samarbetat med flera kommuner och infört välfärdsteknik inom bland annat LSS-verksamheter. Resultaten har varit enastående. Bland annat har brukarna blivit mer självständiga, tekniken har ökat brukarnas möjlighet till kommunikation, inflytande och trygghet i vardagen. De upplever att de har fått ett större intresse för gemensamma aktiviteter och personalen har upplevt en förbättrad arbetsmiljö med mindre stress. 

Linda Björks viktigaste lärdomar är:

 • Lägg tid på planering och förberedelse
 • Samarbeta med leverantören
 • Börja i en bra tidsperiod
 • Inventera fysiska förutsättningar
 • Utgå från verksamhetens behov
 • Börja där det är lätt att lyckas
 • Sätt realistiska mål
 • Låt alla veta varför vi gör detta
 • Mixa kompentenser, ta hjälp av stödpedagoger, arbetsterapeuter
 • Tekniken är verktyget, men inte lösningen!

 

”Kognitivt stöd och kommunikativt stöd går hand i hand” - Linda Björk

Tjörn kommun har infört välfärdsteknik inom området funktionsstöd

Anna-Karin Söderström Kristensson är stödpedagog på Tjörns Kommun och testledare inom AllAgeHub. Anna-Karin berättar att de började med att skicka ut en intresseanmälan till olika verksamheter om att ingå i en testmiljö, men det var svårtstartat och det var ingen som svarade tillbaka. Då kontaktade hon stödpedagogerna och kvalitetsombuden direkt, vilket var framgångsrikt och intresseanmälningarna började skickas in.

En daglig verksamhet – Hannagården – var särskilt engagerad och intresserad. Då tydliggjordes förutsättningarna och förväntningarna och det var dags att sätta igång med behovsanalysen. Anna-Karin och Hannagårdens dagliga verksamhet uppehöll sig länge för att undersöka behoven. Minst två månader gick för att ordentligt reda ut ifall brukarnas och personalens behov stämde överens.

Personalen fick skriva dagbok

En dagbok gavs till personalen som antecknade och genomförde enklare intervjuer med brukarna varje dag. Anna-Karin tog även fram brukarundersökningar som genomfördes parallellt och resultaten visade att behoven var samstämmiga.

Det var tydligt att både personalen och brukarna behövde en mer strukturerad vardag. Idag kunde alla brukare fråga personalen om tider, var de skulle vara och hur allt skulle gå till. De individer som var mer självgående satt då med sina mobiltelefoner och väntade i hallen. Det tog därför lång tid innan gruppen var samlad och de kunde komma igång med arbetet. Det var tidskrävande för personalen och de fick ständiga frågor som krävde snabba svar. Vissa brukare kunde dessutom bli oroliga och utåtagerande.  

Hannagården önskade en välfärdsteknisk lösning som kunde skapa större delaktighet och självständighet. Något som kunde hjälpa personalen att följa sina egna genomförandeplaner, med en lättförståelig struktur.

Då testades Abilias MEMOplanner som på ett överskådligt sätt kunde hjälpa både personal och brukare att få mer struktur i vardagen.

Slutrapport och utvärdering

Efter testet gjordes en utvärdering, med ett väldigt positivt utfall:

 • 5 av 7 arbetsdeltagare upplever att de inte behöver vända sig till personal för att fråga efter vad dagen innehåller
 • 100 % av personalen känner sig mindre stressade och har god användning av Memoplanner inför planering
 • Busschafförer har uttryckt sin tacksamhet till verksamheten för att bussen nu klarar sitt körschema och behöver inte vänta in individer som förut varit sena till bussen
 • Personal kan nu lägga mer tid på aktiviteternas innehåll
 • Implementeringen av Memoplanner har gjorts på samtliga BMS-boenden och några inom Äldreomsorgen med gott resultat

Både Linda Björk och Anna-Karin Söderström Kristensson säger att det viktigaste i införandet av välfärdsteknik är att undersöka och utgå från verksamhetens behov. Risken är annars att välfärdstekniken bara blir liggandes.

Här är föreläsarnas presentationer:

 

Stort tack till föreläsarna och till samtliga deltagare! Håll utkik på vår Linkedin-kanal eller här på webbplatsen inför nästa tematräff.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 december 2022